Νομικό Πλαίσιο  
N. 4099/2012 περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων (αντικατέστησε τον προηγούμενο Ν. 3283/2004)  
Ν. 3556/2007 άρθρο 28  τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 3283/2004 περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
   
  Αποφάσεις ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
Απόφαση ΔΣ ΕΚ 2/435/12.7.2007 με θέμα: «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια»  
Απόφαση ΔΣ ΕΚ 3/435/12.7.2007 με θέμα: «Αναπαραγωγή χρηματιστηριακού δείκτη από αμοιβαία κεφάλαια»  
Απόφαση ΔΣ ΕΚ 1/438/1.8.2007 με θέμα: «Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου»  
Απόφαση ΔΣ ΕΚ 5/443/6.9.2007 με θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αϋλων Αξιών»  
Απόφαση ΔΣ ΕΚ 4/438/1.8.2007 με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 'Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων'»  
   
 Κανονισμός ΧΑ - Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση  
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών  
   
 Κανονισμός ATHEXCSD και ATHEXClear  - Εκκαθάριση και Διακανονισμός  
Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών  
Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ  
   
 Αποφάσεις ΔΣ ΧΑ, ATHEXCSD και ATHEXClear  
 Εισαγωγή Αξιών  
 Απόφαση 28 ΔΣ ΧΑ - Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α.  
 Διαπραγμάτευση  
 Απόφαση 2 ΔΣ ΧΑ - Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.  
Απόφαση 22 ΔΣ ΧΑ - Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.  
   
 Δανεισμός Τίτλων - Ανοικτές Πωλήσεις  
Απόφαση 17 ΔΣ ΧΑ - Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)  
Απόφαση 18 ΔΣ ΧΑ - Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)  
Απόφαση 19 ΔΣ ΧΑ - Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων  
Απόφαση 20 ΔΣ ΧΑ - Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements-STRAs)  
   
   
 Τιμολογιακή πολιτική  
Απόφαση 24 ΔΣ ΧΑ - Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.  
Απόφαση 1 ΔΣ ATHEXCSD - Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας ΣΑΤ  
Απόφαση 10 ΔΣ ATHEXClear - Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών  
   
 Περιθώρια Ασφάλισης και Ασφάλειες στο Σύστημα Παραγώγων  
Απόφαση 7 ΔΣ ATHEXClear - Περιθώρια Ασφάλισης και Ασφάλειες στο Σύστημα Παραγώγων  
   
 Διάχυση Πληροφόρησης  
Η Διάχυση Πληροφόρησης στα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια  
   

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων