17 Ιαν 2020
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 21.350.060 91,74 63.392.597,92 97,58 62.126.543.533,95 98,81
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 545.207 2,34 108.093,74 0,17 318.401.461,18 0,51
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 431.783.477,34 0,69
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.035 0,00 24.943 0,04 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 1.377.000 0,00 1.438.002,26 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 23.273.302 64.963.636,92 62.876.728.472,47
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 201.553 0,87 131.990,12 0,20 154.814.937,11 0,25
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 62.203 0,00 56.292,67 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 263.756 188.282,79 154.814.937,11
Κατηγορία Όγκος %
Σ.Μ.Ε. 11.653 97,83
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 259 2,17
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 11.912
Κατηγορία Όγκος %
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 320.575
Αγορά Όγκος Αξία
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ 23.869.545 65.151.919,71

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων