12 Απρ 2021
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 54.621.962 94,89 88.076.186,96 98,13 58.809.169.150,66 98,75
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 1.588.278 2,76 207.732,21 0,23 343.844.456,85 0,58
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 400.022.029,15 0,67
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.220 0,01 112.755,4 0,13 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 1.347.000 0,00 1.359.474,25 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 57.562.460 89.756.148,82 59.553.035.636,66
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 702.409 1,22 141.101,69 0,16 151.076.731,51 0,25
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 702.409 141.101,69 151.076.731,51
Κατηγορία Όγκος %
Σ.Μ.Ε. 41.914 99,71
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 122 0,29
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 42.036
Κατηγορία Όγκος %
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 8.000
Αγορά Όγκος Αξία
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ 58.314.905 89.897.250,51

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων