Πίνακας Παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
 
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Αριθμός πρωτ. Σύμβολο ISIN Ημερομηνία τελευταίας πράξης Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Είδος εκποίησης Αρχικός αριθμός τεμαχίων Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων Κατάσταση εκποίησης
1696/13.05.2021 ΠΡΕΜΙΑ GRS497003012 2 Ιουν 2021 31 Μαϊ 2021 30 Ιουν 2021 3 715 0 Ολοκλήρωση
1400/21.04.2021 ΠΑΠ GRS065003014 12 Μαϊ 2021 12 Μαϊ 2021 11 Ιουν 2021 3 1.569 0 Ολοκλήρωση
ΠΑΠ GRS065003014 12 Μαϊ 2021 12 Μαϊ 2021 11 Ιουν 2021 3 1.569 0 Ολοκλήρωση

Είδος εκποίησης 3:   Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων