Πίνακας Παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
 
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Αριθμός πρωτ. Σύμβολο ISIN Ημερομηνία τελευταίας πράξης Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Είδος εκποίησης Αρχικός αριθμός τεμαχίων Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων Κατάσταση εκποίησης
1974/08.06.2022 ΑΝΕΚ GRS316003003 23 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.370.975 Σε εξέλιξη
ΑΝΕΚ GRS316003003 23 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.370.975 Σε εξέλιξη
ΑΝΕΚ GRS316003003 - 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.372.025 Σε εξέλιξη
ΑΝΕΚ GRS316003003 - 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.372.025 Σε εξέλιξη
ΑΝΕΚ GRS316003003 - 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.372.025 Σε εξέλιξη
ΑΝΕΚ GRS316003003 - 20 Ιουν 2022 19 Ιουλ 2022 1 1.372.025 1.372.025 Σε εξέλιξη
1613/16.05.2022 Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 15.167 15.167 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Ιουν 2022 20 Ιουν 2022 1 16.177 16.177 Σε εξέλιξη
1612/16.05.2022 Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Α1 GR0128010676 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.308 4.308 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 6 Ιουν 2022 10 Ιουν 2022 1 4.595 4.595 Σε εξέλιξη
1611/16.05.2022 Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Β1 GR0128011682 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 1.948 1.948 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Η1 GR0133007204 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Π1 GR0138010765 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 30 Μαϊ 2022 3 Ιουν 2022 1 2.078 2.078 Σε εξέλιξη
1067/29.03.2022 Δ090312Ε1 GR0128014710 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 19 Απρ 2022 21 Απρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
1066/29.03.2022 Δ090312Α1 GR0128010676 13 Απρ 2022 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 13 Απρ 2022 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 11 Απρ 2022 14 Απρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
806/04.03.2022 ΟΠΑΠ GRS419003009 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 330 0 Ολοκλήρωση
ΠΛΑΘ GRS239003007 17 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 667 0 Ολοκλήρωση
ΔΟΜΙΚ GRS364253005 17 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 500 0 Ολοκλήρωση
ΤΕΝΕΡΓ GRS496003005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 51 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΠΕ GRS298343005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 21 0 Ολοκλήρωση
ΔΡΟΜΕ GRS412503005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 253 0 Ολοκλήρωση
ΚΡΙ GRS469003024 22 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 343 0 Ολοκλήρωση
ΚΤΗΛΑ GRS354003006 28 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 4.174 0 Ολοκλήρωση
ΠΡΔ GRS184003002 24 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 217 0 Ολοκλήρωση
ΟΛΠ GRS470003013 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 44 0 Ολοκλήρωση
ΜΥΤΙΛ GRS393503008 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 1.024 0 Ολοκλήρωση
ΜΟΗ GRS426003000 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 33 0 Ολοκλήρωση
ΙΝΤΚΑ GRS087003000 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 324 0 Ολοκλήρωση
ΙΝΚΑΤ GRS432003028 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 8 0 Ολοκλήρωση
ΕΤΕ GRS003003035 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 3 0 Ολοκλήρωση
ΔΕΗ GRS434003000 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 12 0 Ολοκλήρωση
ΑΡΑΙΓ GRS495003006 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 33 0 Ολοκλήρωση
ΑΔΜΗΕ GRS518003009 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 279 0 Ολοκλήρωση
ΔΟΜΙΚ GRS364253005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 500 22 Σε εξέλιξη
ΠΡΔ GRS184003002 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 217 97 Σε εξέλιξη
ΚΡΙ GRS469003024 17 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 343 243 Σε εξέλιξη
ΙΑΤΡ GRS147233001 22 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 3.018 2.873 Σε εξέλιξη
ΙΑΤΡ GRS147233001 21 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 3.018 2.896 Σε εξέλιξη
807/04.03.2022 ΟΛΠ GRS470003013 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 66 0 Ολοκλήρωση
ΟΤΕ GRS260333000 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 110 0 Ολοκλήρωση
ΔΕΗ GRS434003000 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 770 0 Ολοκλήρωση
ΑΔΜΗΕ GRS518003009 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 770 0 Ολοκλήρωση
ΔΟΥΡΟ GRS392193009 24 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 10 0 Ολοκλήρωση
ΔΡΟΜΕ GRS412503005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 160 0 Ολοκλήρωση
ΑΚΡΙΤ GRS373173004 18 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 10 0 Ολοκλήρωση
ΚΡΙ GRS469003024 23 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 147 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΠΕ GRS298343005 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 61 0 Ολοκλήρωση
ΚΡΙ GRS469003024 22 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 147 6 Σε εξέλιξη
ΑΚΡΙΤ GRS373173004 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 10 8 Σε εξέλιξη
808/04.03.2022 TITC BE0974338700 16 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 950 0 Ολοκλήρωση
TITC BE0974338700 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 950 927 Σε εξέλιξη
809/04.03.2022 ΑΛΦΑ GRS015003007 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 92 0 Ολοκλήρωση
ΑΚΡΙΤ GRS373173004 18 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 10 0 Ολοκλήρωση
ΑΔΜΗΕ GRS518003009 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 1.353 0 Ολοκλήρωση
ΑΡΑΙΓ GRS495003006 15 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 50 0 Ολοκλήρωση
ΑΚΡΙΤ GRS373173004 17 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 10 5 Σε εξέλιξη
ΑΒΕ GRS489003004 13 Απρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 200 73 Σε εξέλιξη
ΑΒΕ GRS489003004 28 Μαρ 2022 15 Μαρ 2022 15 Απρ 2022 1 200 139 Σε εξέλιξη
635/23.02.2022 Δ090312Δ1 GR0128013704 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 14 Μαρ 2022 17 Μαρ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
637/23.02.2022 Δ090312Β1 GR0128011682 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 8 Μαρ 2022 11 Μαρ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
203/21.01.2022 Δ090312Ε1 GR0128014710 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.308 4.308 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 7 Φεβ 2022 9 Φεβ 2022 1 4.595 4.595 Ολοκλήρωση
202/21.01.2022 Δ090312Β1 GR0128011682 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 1.948 1.948 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 2 Φεβ 2022 4 Φεβ 2022 1 2.078 2.078 Ολοκλήρωση

Είδος εκποίησης 1:   Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3:   Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων