Τιμοκατάλογος Χρεώσεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διεθνείς ανάγκες και πρακτικές των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έχει εφαρμόσει νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2011 και ανανεώθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2014, σας παρακαλούμε διαβάστε τη σχετική Aνακοίνωση.

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Non Display που θα τεθεί σε εφαρμογή από 4 Ιανουαρίου 2021: 

Νέα Προϊόντα Πληροφορίας για ιστότοπους: Παρακαλώ δείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα με τα Προϊόντα Πληροφορίας και τις αντίστοιχες Χρεώσεις για την αναμετάδοση της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε ιστότοπους (Public Display), με ισχύ από 4 Ιανουαρίου 2021:

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Display Data που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2021:

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Display Data που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Απριλίου 2023: 

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική προβολής της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε Τηλεοπτικά Προγράμματα, που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2023: 

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Display Data που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2024: 

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Non-Display που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Απριλίου 2024: 

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής Data Feed ATHEX για την προβολή της Πληροφορίας σε Πραγματικό χρόνο από ΜΜΕ, που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Ιουνίου 2024: 

Ειδικότερα, οι χρεώσεις των αναμεταδοτών πληροφορίας ATHEX, διακρίνονται σε:

 1. Σταθερές χρεώσεις (Εφάπαξ χρεώσεις σύνδεσης, Χρεώσεις σταθερών συνδρομών)
 2. Μεταβλητές χρεώσεις,
 3. Χρεώσεις ειδικών υπηρεσιών.

Οι σταθερές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς και τον τύπο του αναμεταδότη πληροφορίας (Data Vendor/Subvendor/Μέλος ATHEX), ενώ οι μεταβλητές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς, το προϊόν και το επίπεδο τιμών της παρεχόμενης χρηματιστηριακής πληροφορίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ

ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

VENDOR (1)

SUBVENDOR (2)

ΜΕΛΟΣ ATHEX (3)

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4), (5)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΑΞΙΕΣ ATHEX-ΧΑΚ 4.500 € 20.000 € 14.000 € 10.000 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 1.947 € 1.947 € 1.947 €
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ATHEX 10.000 € 10.000 € 10.000 €

(1) Vendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απευθείας με το ATHEX και συνδέεται με αυτό με σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση.
(2) Subvendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απ' ευθείας με το ATHEX αλλά συνδέεται μέσω κάποιου Vendor.
(3) Μέλος ATHEX: μπορεί να λαμβάνει τη χρηματιστηριακή πληροφορία είτε με απευθείας σύνδεση στις υποδομές του ATHEX είτε μέσω Vendor. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της πληροφορίας πραγματοποιείται με σκοπό την αναμετάδοσή της στο πλαίσιο της λειτουργίας του για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
(4) Για τους νέους Αναμεταδότες (Vendor, Subvendor, Μέλος ATHEX) που λαμβάνουν πληροφορία Αγοράς Αξιών είτε  Παραγώγων, δεν καταβάλλουν σταθερές ετήσιες χρεώσεις για τον 1ο μήνα.
(5) Η Σταθερή ετήσια χρέωση για σωρευτική λήψη πληροφορίας Αξιών, Παραγώγων και Δεικτών FTSE/ATHEX για τους Vendors ATHEX μειώνεται από 31.947  ευρώ σε 30.000 ευρώ.

 

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ATHEX

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE (6) 5 € 1 € 0,60 € 0,60 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 11,5 € 1 € 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 12,5 € 5 € 2 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 16 €
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 25 € 5 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2,13 €    
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 2 € 1 €    
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 5 €    
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 7 €    
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (FOD) 7 €    
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΝΕΧ 12 € από 1/7/2022      

(6) Στο προϊόν Mifid Post Trade δεν περιέχονται οι «Δείκτες ATHEX». Το προϊόν «Δείκτες ATHEX» περιλαμβάνεται στα προϊόντα Επιπέδου 1,2,3 και στο προϊόν  «Πλήρες Βάθος Εντολών». Επίσης, οι «Δείκτες ATHEX» παρέχονται ως ανεξάρτητο προϊόν στην τιμή του 1 €.
(7) Εναλλακτική μορφή χρέωσης: per quote 0,015 € ανά snapshot για οποιαδήποτε προϊόντα πληροφορίας.
(8) Η αναμετάδοση χρηματιστηριακής πληροφορίας με 15λεπτη καθυστέρηση είναι απαλλαγμένη από χρηματιστηριακές χρεώσεις.
(9) ) Οι Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors/Subvendors/Μέλη) δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής των χρεώσεων Non Display για ιδία χρήση (Εσωτερική χρήση ή Εξωτερική αναμετάδοση.

Επίσης, παρέχονται μειωμένες χρεώσεις σε συσκευές mobiles:

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ MOBILE/PAGER ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ATHEX

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE  1 € 0,6 € 0,6 €  0,6 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO)  1 €  1 €  1 €  1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO)  
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ    
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2,13 €  
ΔΕΙΚΤΕΣ ATHEX 1 €  
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 1 €  
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 €  
 

Ως συσκευές ‘mobiles' (hand held mobile devices / κινητά τηλέφωνα) θεωρούνται μόνο οι συσκευές που λαμβάνουν την πληροφορία αποκλειστικά μέσω SMS ή φωνητικά - voice.

Οι πάγιες χρεώσεις για τις ειδικές υπηρεσίες ATHEX παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ INTERNET
(Public Display)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Last Price Αξίες /Δείκτες/Παράγωγα ATHEX :30.000 €
 • Last Price Παράγωγα ATHEX: 10.000 €
 • Ticker Αξιών ATHEX: 15.000 €
 • Ticker Δεικτών FTSE/ATHEX: 3.192 €
 • Ticker Παραγώγων ATHEX: 3.000 €
 • Ticker Αξιών ΧΑΚ: 2.952,46 €
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Πίνακες Top 5 (Άνοδος / Πτώση / Τζίρου / Όγκου ) + όλες τις Μετοχές της ΕΝΑ: 3.000 €
 • Αξία Συναλλαγών Αξιών ATHEX: 1.500 €
 • Δείκτες ATHEX εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.000 €
 • FTSE/ATHEX Δείκτες εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.064 €
 • Δείκτες ΧΑΚ εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.000 €
 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ TV
(Public Display)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Ticker Αξιών ATHEX: 15.000 € (*)
 • Ticker Παραγώγων ATHEX: 3.000 €
 • Ticker Δεικτών FTSE/ATHEX: 3.192 €
 • Ticker Αξιών ΧΑΚ: 2.952,46 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Δείκτες ATHEX εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.000 €
 • FTSE/ATHEX Δείκτες εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.064 €
 • Δείκτες ΧΑΚ εκτός Ticker: (χρέωση ανά δείκτη) 1.000 €
(*) Σημείωση: Ειδική έκπτωση για παρόχους Ιστοτόπου / Τηλεοπτικής Εκπομπής: Ο Πάροχος Ιστοτόπου ή Τηλεοπτικής Εκπομπής που επιθυμεί την αναμετάδοση της Πληροφορίας με τη μορφή Ticker ή δεικτών εκτός Ticker τόσο σε έναν συγκεκριμένο Ιστότοπό του όσο και σε μία συγκεκριμένη Τηλεοπτική Εκπομπή του, θα μπορεί να κάνει χρήση δυνατότητας έκπτωσης επί της ετήσιας χρέωσης ειδικών υπηρεσιών για όσο διάστημα έχει συμβατικά συμφωνηθεί να αναμεταδίδει την εν λόγω Πληροφορία στα δύο αυτά συγκεκριμένα μέσα (Ιστότοπος, Τηλεοπτική Εκπομπή). Η έκπτωση θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί της ετήσιας χρέωσης ειδικών υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Γ, για τους πρώτους 6 μήνες της παράλληλης αναμετάδοσης στον Ιστότοπο και την Τηλεοπτική Εκπομπή. Η έκπτωση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% για το υπόλοιπο διάστημα και έως τη λήξη της παράλληλης αναμετάδοσης της Πληροφορίας. Σε περίπτωση τερματισμού της αναμετάδοσης της Πληροφορίας προς ένα εκ των δύο μέσων (π.χ. συγκεκριμένος Ιστότοπος), η ανωτέρω έκπτωση επί της ετήσιας χρέωσης θα χορηγείται αναλογικά με τους υπολειπόμενους μήνες.

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ATHEX / ΧΑΚ) ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΗΣ SITE

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ATHEX: 1,467.35 €
 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 375.89 €
ΑΤΗΕΧ NON-DISPLAY ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NON-DISPLAY

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

 1. TRADING PLATFORM (VENUES)

MTF, OTF, ATS, SI, CFD, DARK POOL, CROSSING NETWORKS

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

€ 14,500

 1. TRADING ACTIVITIES

PROPRIETARY και/ή AGENT TRADING

 

€ 7,500

 1. INDICES & BENCHMARKS

ΔΕΙΚΤΕΣ (INDICES, BENCHMARKS CALCULATION & DISSEMINATION)

 

€ 11,500

 1. OTHER DERIVED DATA

FUND MANAGEMENT, WEALTH MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT, ETF, INAV και όποια κατηγορία χρήσης δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 ? 3.

 

€ 6,500

CSE (CYPRUS STOCK EXCHANGE) NON-DISPLAY ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NON-DISPLAY   ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

INTERNAL REDISTRIBUTION

€ 1,440

EXTERNAL REDISTRIBUTION € 2,160 
 
Σημειώσεις:

1) Διασύνδεση στο περιβάλλον Data Feed Service: 6.000 € ετησίως.

2) Η κατηγορία (1) περιλαμβάνει και τις Κατηγορίες (2) και (4) στον πίνακα «ATHEX - NON-DISPLAY ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ».

3) Οι κατηγορίες (2) και (3) περιλαμβάνουν και την Κατηγορία (4) στον πίνακα «ATHEX - NON-DISPLAY ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ».

4) Δεν καταβάλλονται χρεώσεις για ETF's, Warrants, Rights, Repos.

5) Η αναμετάδοση χρηματιστηριακής πληροφορίας με 15λεπτη καθυστέρηση είναι απαλλαγμένη από χρηματιστηριακές χρεώσεις.

6) Οι Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors/Subvendors/Μέλη) δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής των χρεώσεων Non-Display για ιδία χρήση.

7) Για Disaggregated MIFID II Non-Display Προϊόντα παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ATHEX MIFID II Προϊόντα Πληροφορίας (σε ισχύ από 01-01-2024).

RSS FINANCIAL NEWS FEED - ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΣΗ: RSS STANDARD FEED / INTERNET
Ετήσια Χρέωση 1,500 € 

Σημείωση: Το RSS Financial News Feed παρέχεται δωρεάν στα Μ.Μ.Ε (Πελάτες Data Vendor - Internet/TV Ticker) που καταβάλλουν την ετήσια χρέωση Ticker ύψους 15.000 ευρώ.

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τις τιμολογιακές πολιτικές του ATHEX:

Ανακοινώσεις σχετικά με τα Market Data και MIFID II Τύπος Αρχείου
ATHEX MIFID II Προϊόντα Πληροφορίας (σε ισχύ μέχρι 31-12-2023)
ATHEX MIFID II Προϊόντα Πληροφορίας (σε ισχύ από 01-01-2024)
Market Data / Reasonable Commercial Basis
Market Data / Reasonable Commercial Basis APA@ATHEX

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων