Σύμβαση για την Παροχή & Χρήση της ATHEX Χρηματιστηριακής Πληροφορίας

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο πελάτης «Αναμεταδότης Πληροφορίας ATHEX», προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή της εν λόγω σύμβασης είναι να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στο Χρηματιστήριο υπογεγραμμένα τα έντυπα: 1. Έντυπο V-01 «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και 2. Έντυπο V-05 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Η σύμβαση για την παροχή και χρήση της χρηματιστηριακής πληροφορίας αποτελείται από δύο κύρια τμήματα (κείμενα σύμβασης):

  1. Κύριο σώμα, αποτελείται από μία σελίδα και είναι το έγγραφο που θα πρέπει να υπογραφεί (σύμβασης μίας σελίδας),
  2. Παραρτήματα.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα της σύμβασης, σε μορφή pdf downloadable, καθώς και το κύριο σώμα της σύμβασης που ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει για να έχει το δικαίωμα να αναμεταδίδει την πληροφορία ATHEX & ΧΑΚ σε πραγματικό χρόνο.

Η παρακάτω σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί από τους πελάτες αναμετάδοσης χρηματιστηριακής πληροφορίας ATHEX είτε συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο είτε έμμεσα (μέσω αναμεταδότη πληροφορίας).

 Έγγραφα Σύμβασης Τύπος Αρχείου
 Σύμβαση για την παροχή και χρήση πληροφορίας Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX)
 Βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή και χρήση πληροφορίας Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX)
 Περιγραφή των προϊόντων πληροφορίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Παράρτημα Α')
 Ειδικά θέματα τεχνικής σύνδεσης με το ATHEX. (Παράρτημα Β')
Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Γ') - σε ισχύ μέχρι 31/12/2022
Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Γ') - σε ισχύ από  1/1/2023
Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Γ') - σε ισχύ από  1/4/2023
Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Γ') - σε ισχύ από  1/1/2024
Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Γ') - σε ισχύ από  1/3/2024
 Οδηγίες σύνταξης αναφορών (Παράρτημα Δ')
 Όροι χρήσης σημάτων & ονομασιών (Παράρτημα Ε')
 Τεχνική περιγραφή των πληροφοριακών υπηρεσιών Vendor / Subvendor (Παράρτημα ΣΤ')
   
 Έντυπα Αναφοράς Τύπος Αρχείου
 V01 - Αίτηση παροχής χρηματιστηριακής πληροφορίας
 Εγχειρίδιο οδηγιών αναφορών
 Αναφορά αριθμού συνδρομητών/συσκευών/quotes σε ισχύ μέχρι 31/3/2023
Αναφορά αριθμού συνδρομητών/συσκευών/quotes σε ισχύ μέχρι 31/12/2023
Αναφορά αριθμού συνδρομητών/συσκευών/quotes σε ισχύ από 1/1/2024
Αναφορά για τη λήψη των ειδικών υπηρεσιών σε ισχύ μέχρι 31/12/2023
Αναφορά για τη λήψη των ειδικών υπηρεσιών σε ισχύ από 1/1/2024
 V04 - Αναφορά για παροχή ειδικής υπηρεσίας "Non Display Data" από εταιρικό πελάτη
 V05 - Ενημέρωση στοιχείων υπευθύνων επικοινωνίας
 V06 - Αναφορά για παροχή πληροφορίας - Εσωτερική αναμετάδοση σε εταιρικό πελάτη

 


Παροχή & χρήση πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε Εφαρμογές Μέλους

Με την ολοκλήρωση του έργου Αναδιάρθρωσης της Αγοράς Παραγώγων, τα Μέλη ATHEX μπορούν να λαμβάνουν το ενοποιημένο data feed για όλες τις αγορές ATHEX, που φιλοξενούνται στο ΟΑΣΗΣ, μέσω κατάλληλης για το σκοπό αυτό υποδομής (IOCP Servers), εγκατεστημένης στο ΔΧΣ.

Α. Τεχνικά θέματα

Η νέα τεχνική υποδομή περιγράφεται στο σχετικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών OASIS IDS Market Data Feed Specification όπως έχει αντικατασταθεί με την ενημερωμένη έκδοση «OASIS IDS Market Data Feed Specification v.4.0.0.6», και βρίσκεται διαθέσιμη στο link: http://www.athexgroup.gr/el/members-new-projects-new-reinnovating-dfs).

Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω του υφιστάμενου κυκλώματος που παρέχει πρόσβαση στο ΔΧΣ, με σκοπό την διασφάλιση κατά το δυνατόν της μέγιστης αξιοπιστίας και ταχύτητας μετάδοσης των δεδομένων.  Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω internet.

Β. Όροι διάθεσης

 Tο Μέλος θα πρέπει να επιλέξει εάν:

1) θα χρησιμοποιήσει την σύνδεση για  εσωτερική χρήση μόνο, για να λειτουργήσει εφαρμογές του όπως ειδική διαπραγμάτευση και διενέργεια συναλλαγών με αλγόριθμους (μέχρι 10 τερματικά) ή

2) θα κάνει ευρύτερη χρήση της πληροφορίας, ώστε να καλύψει ανάγκες δικτύου πωλήσεων, συνεργατών και πελατών του (επενδυτών), επιπρόσθετα της εσωτερικής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η σχετική πολιτική Data Feed του ATHEX για αναμετάδοση πληροφορίας. Σας παρακαλούμε ενημερωθείτε για την "Πολιτική Data Feed".

Όσον αφορά την εσωτερική χρήση για εφαρμογές (δείτε το στοιχείο 1 ανωτέρω), θα ισχύσουν οι ακόλουθοι όροι διάθεσης:
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DATA FEED ΜΕΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
  ΕΤΗΣΙΩΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΣ
 ΣΥΝΔΕΣΗ (ανά 2 IOCP ACCOUNTS) 10BBO 500 € 41,6 €
 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ανά 2 IOCP ACCOUNTS) FULL ORDER 300 € 25,0 €
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ανά ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 5/10BBO/FULL ORDER 500 € 41,6 €
  • Ελάχιστη ετήσια χρέωση: 1.000€
  • Διευκρινίζεται ότι η παρεχόμενη «Πληροφορία» περιλαμβάνει Αξίες ATHEX, Παράγωγα ATHEX και Δείκτες FTSE.
  • Κάθε ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ' περιλαμβάνει στην ετήσια χρέωση (500€)  και 1 τερματικό (‘ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ') με απεικόνιση (display) Πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. Κάθε επιπρόσθετο τερματικό τιμολογείται ως  επιπρόσθετη ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ'.
  • Καλύπτεται η χρήση ‘Non Display' του Μέλους, για τις συγκεκριμένες ‘ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ'.
  • Η παρούσα πολιτική παρέχεται για μέχρι 10 ‘ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ' ανά Μέλος.

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία ΑΤΗΕΧ Data Feed.

Επίσης, σας παρακαλούμε δείτε και το ενημερωτικό έντυπο εδώ.

 Έγγραφα Σύμβασης Τύπος Αρχείου
 Σύμβαση για την παροχή και χρήση πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε Εφαρμογές Μέλους
 Βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή και χρήση πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε Εφαρμογές Μέλους
 Τιμοκατάλογος Χρεώσεων (Παράρτημα Α')
 Πληροφορία & Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Β')
 Στοιχεία Υπεύθυνων Επικοινωνίας (Παράρτημα Γ')
 Οδηγίες σύνταξης αναφορών (Παράρτημα Δ')
 Όροι χρήσης σημάτων & ονομασιών (Παράρτημα Ε')

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
 Έγγραφα Συμβάσης Ιστότοπου                                                                                                                  Τύπος Αρχείου
 Σύμβαση Αδείας Εμφάνισης της Πληροφορίας ATHEX σε Ειδησεογραφικό Ιστότοπο                       
 Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την Εμφάνιση της Πληροφορίας ATHEX σε Ειδησεογραφικό Ιστότοπο σε ισχύ μέχρι 30/9/2023
Βασικοί Όροι Και Προϋποθέσεις για την Εμφάνιση Της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ σε Ειδησεογραφικό Ιστότοπο και Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές σε ισχύ από 01/10/2023
 Αίτηση Παροχής & Χρήσης Χρηματιστηριακής Πληροφορίας (Παράρτημα Α') σε ισχύ μέχρι 30/9/2023
Αίτηση Παροχής & Χρήσης Χρηματιστηριακής Πληροφορίας (Παράρτημα Α') σε ισχύ από 01/10/2023
 Περιεχόμενο και Τρόποι Εμφάνισης της Πληροφορίας ATHEX σε  Ειδησεογραφικό Ιστότοπο (Παράρτημα Β') σε ισχύ μέχρι 30/9/2023
Περιεχόμενο και Τρόποι Εμφάνισης της Πληροφορίας ATHEX σε  Ειδησεογραφικό Ιστότοπο (Παράρτημα Β') σε ισχύ από 01/10/2023
 Χρεώσεις - Αναμετάδοση σε Πραγματικό Χρόνο σε Ειδησεογραφικό Ιστότοπο - Public Display (Παράρτημα Γ')
 Χρήση Εμπορικών Σημάτων (Παράρτημα Δ')
 Επικοινωνία (Παράρτημα Ε')

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων