Αλλοδαπά αξιόγραφα

Η ATHEXCSD, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για αλλοδαπά Αξιόγραφα, μπορεί να  δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ.), απευθείας ή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που ενεργούν ως θεματοφύλακες, και να τηρεί σε αυτά συλλογικό λογαριασμό Αξιογράφων στο όνομά της αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες. Το σύνολο των Αξιογράφων που καταχωρίζονται στους παραπάνω συλλογικούς λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί η ATHEXCSD στους Παρόχους της (συνδεδεμένα Κ.Α.Τ. και θεματοφύλακες), καταγράφεται αναλυτικά στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων επενδυτών και παρακολουθείται με λογιστικές εγγραφές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).  

Η ATHEXCSD διατηρεί συνδέσμους για μετοχές, ETFs και λοιπά μετοχικά προϊόντα, μέσω των συνεργαζόμενων Παρόχων της (συνδεδεμένα Κ.Α.Τ. και θεματοφύλακες) στις παρακάτω Αγορές   

Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές   Κ.Α.Τ.  Πάροχος
Germany  Clearstream Banking Frankfurt (CBF)  
Australia  ASX SIX SIS 
Austria OeKB
Belgium  Euroclear Belgium
Canada  CDS
Denmark  VP 
France  Euroclear France
Finland  Euroclear Finland 
Hong Kong  HKEx 
Ireland  Euroclear Ireland
Italy  Monte Titoli
Japan  JASDEC
Netherlands  Euroclear Netherlands
New Zealand  New Zealand CSD
Norway  VPS
Portugal  Euroclear Portugal
Singapore  SGX/CDP 
South Africa STRATE
Spain  Iberclear
Sweden  VPC 
Swiss  SIX SIS
UK-LSE  Euroclear CREST
UK-LSE ΙΟΒ (USD)  Euroclear Bank 
USΑ  DTCC

 

Στις υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών εντάσσονται οι παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες:

Για την παροχή ασφαλών, αποδοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών Αλλοδαπών Αξιογράφων αξιοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές που χρησιμοποιούν οι Συμμετέχοντες, όπως το Σ.Α.Τ. και το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ).

Ο Συμμετέχων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Αλλοδαπών Αξιογράφων, θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διακανονισμού και Καταχώρισης Αλλοδαπών Αξιογράφων (Έντυπο INVCSD001)        προσδιορίζοντας τις Αγορές ενδιαφέροντος και τους αριθμούς λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού στα αντίστοιχα νομίσματα. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την υπηρεσία Αλλοδαπών Αξιογράφων παρέχονται στο κείμενο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων