Η ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:

 1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD 
 2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD 
 3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού
 4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών
 5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινήτών αξιών

 

1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD

Οι πωλήσεις μετοχών στην αγορά του Χ.Α. που διακανονίζονται από την ATHEXCSD υπόκεινται σε φόρο 0,2% (ΠΟΛ.1056/28.3.2011). Οι Συμμετέχοντες αποδίδουν στην ATHEXCSD το φόρο τον οποίο στη συνέχεια τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πωλήσεις αλλοδαπών μετοχών υπόκεινται επίσης σε φόρο 0,2% (ΠΟΛ.1056/28.3.2011) υπολογιζόμενο στην αξία της συναλλαγής. Όμως, υπόχρεος δήλωσης και απόδοσης του φόρου είναι ο ίδιος ο επενδυτής.

Στο ίδιο πλαίσιο και με τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται και οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (Ν.3697/2008).

Ο φόρος στις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις υπολογίζεται ως εξής:

 • Για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις τοις μετρητοίς, οι οποίες εκτελούνται από την ATHEXCSD σε εκτέλεση της Απόφασης 17 του Δ.Σ., ο φόρος υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης τιμής ανάμεσα στην αναφερόμενη στο συμφωνητικό και της τιμής κλεισίματος την προηγούμενη της κατάθεσης των εγγράφων.
 • Για τις μεταβιβάσεις λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής, η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με δήλωση του υπόχρεου στην οικεία Δ.Ο.Υ. και λήψης του πιστοποιητικού του άρθρου 105.
 • Για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις 
 • (OTC), οι οποίες εκτελούνται από Συμμετέχοντες,  για τις συναλλαγές άνευ τιμήματος ο φόρος υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος την ημερομηνία της συναλλαγής ενώ για τις συναλλαγές με τίμημα βάσει της διακανονισθείσας τιμής.

2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD

Οι πωλήσεις μετοχών που διαπραγματεύονται στην αγορά του Χ.Α. αλλά διακανονίζονται στα βιβλία εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή (internalized settlement) υπόκεινται σε φόρο 0,2% (άρθρο 30 Ν.4569/18). Οι Συμμετέχοντες αποδίδουν στην ATHEXCSD το φόρο με δήλωση που υποβάλλουν στην ATHEXCSD, τον οποίο στη συνέχεια η ATHEXCSD τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού

Ο εξωχρηματιστηριακός δανεισμός φορολογείται σύμφωνα με τον Ν.4038/2012 με συντελεστή 0,2% και βαρύνει τον δανειστή, ενώ η ATHEXCSD εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τον φόρο και τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών

Η ATHEXCSD υπολογίζει για λογαριασμό της εκδότριας τον φόρο σε κάθε χρηματική διανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατηγορίες φορολογικής αντιμετώπισης κάθε Μερίδας. Ενημερώνει την εκδότρια η οποία με την σειρά της αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο το φόρο που αντιστοιχεί στις χρηματικές διανομές σε μετρητά (π.χ. μερίσματα) ή/και σε είδος (π.χ. επανεπενδύσεις).

Για τις αλλοδαπές αξίες, το ΚΑΑ παρακρατεί τον Ελληνικό φόρο από το καθαρό ποσό που έχει εισπράξει από τον Πάροχο μετά την παρακράτηση του αλλοδαπού φόρου από αυτόν.

Με βάσει το ισχύον φορολογικό καθεστώς εφαρμόζετε στις περιπτώσεις μερισμάτων & προμερισμάτων φορολογικός συντελεστής 5%.

Με τις  ΠΟΛ.1042/2015 διευκρινίστηκε, ότι, υπόχρεος παράδοσης βεβαίωσης για φορολογική χρήση στους Επενδυτές, για τις εταιρικές πράξεις του Μερίσματος, Προμερίσματος και της Διανομής ειδικών αποθεματικών, είναι ο Χειριστής του Λογαριασμού του επενδυτή και όχι η Εκδότρια.

Για τις διανομές τοκομεριδίων εφαρμόζετε φορολογικός συντελεστής 15%.

Αρμόδιος να αποδώσει το φόρο στη Δ.Ο.Υ. είναι ο Συμμετέχων.

Επενδυτές που τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης πρέπει στην αρχή κάθε έτους να ενημερώνουν και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού τους, ώστε ο δεύτερος να εισάγει στο ΣΑΤ την κατάλληλη ένδειξη.

5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών

Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4172/2013 (Α' 167) με το οποίο επέρχεται συνολική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Οι νέες διατάξεις αφορούν στην φορολογία εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Επίσης, προσδιορίζουν το νέο πλαίσιο εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, καθώς και την έναρξη ισχύος του από 1η Ιανουαρίου 2014. Ο υφιστάμενος φόρος πωλήσεων μετοχών (0,2% επί της αξίας συναλλαγών) θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2014 παράλληλα με τον φόρο υπεραξίας.

Ειδικότερα, για το φόρο υπεραξίας επί κινητών αξιών προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

 • Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από μεταβιβάσεις κινητών αξιών φορολογούνται με συντελεστή 15% μόνο για φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι εν λόγω μεταβιβάσεις δε συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβιβάσεις αξιών που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Καταργείται η προηγούμενη διάταξη του Ν.4110/13 για τη φορολόγηση με συντελεστή 20% της υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για μετοχές που αποκτήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.
 • Η απαλλαγή της υπεραξίας που προκύπτει από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο με άλλες κινητές αξίες στο πλαίσιο του PSI παραμένει σε ισχύ.
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβίβαση αξιών περιλαμβάνουν μετοχές σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες, Ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία προσδιορίζονται ενδεικτικά.
 • Ως υπεραξία ή κεφαλαιακά κέρδη νοείται η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς και της εισπραχθείσας τιμής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που συνδέονται άμεσα με την αγορά και την πώληση των αξιών και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα.

* Για τις εισηγμένες αξίες, η τιμή απόκτησης ή μεταβίβασης προκύπτει από τα παραστατικά έγγραφα αγοράς / πώλησης που εκδόθηκαν από τη διαμεσολαβούσα χρηματιστηριακή εταιρεία ή τον θεματοφύλακα ή άλλο έγγραφο που γνωστοποιήθηκε στην ΕΧΑΕ.

* Για τις μη εισηγμένες αξίες, η τιμή μεταβίβασης είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες. Η τιμή αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες.

* Σε περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θεωρείται μηδενική.

 • Ζημιά που προκύπτει από τη μεταβίβαση κινητών αξιών μπορεί να μεταφερθεί επ' αόριστον (για φυσικά πρόσωπα μόνο) και να συμψηφιστεί μόνο με μελλοντικά κέρδη που προέρχονται από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα από  επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και φορολογούνται σύμφωνα με τους σχετικές διατάξεις.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των διαφόρων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας («ΣΑΔΦ») κατισχύουν των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής ΣΑΔΦ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων