Η ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:

 1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD 
 2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD 
 3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού
 4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών
 5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινήτών αξιών

 

1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD

Οι πωλήσεις μετοχών που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD υπόκεινται σε φόρο πώλησης 0,2%  σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και την ΥA Α.1236/2021. Η ATHEXCSD υπολογίζει και γνωστοποιεί καθημερινά τον φόρο πώλησης στους Συμμετέχοντες, οι οποίοι στη συνέχεια τον καταβάλλουν στην ATHEXCSD προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ο φόρος στις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις υπολογίζεται ως εξής:

 • Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται εξωχρηματιστηριακά κατ' εντολή Συμμετέχοντα, ο φόρος πωλήσεων υπολογίζεται επί της αξίας μεταβίβασης των μετοχών όπως καταχωρίζεται από τον Συμμετέχοντα ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του υπόχρεου πωλητή. Στις περιπτώσεις που η συναλλαγή δεν φέρει τιμή μεταβίβασης, η αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημερομηνίας συναλλαγής.
 • Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται εξωχρηματιστηριακά κατ' εντολή του δικαιούχου, ο φόρος πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας μεταβίβασης, που ως τέτοια λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αυτής που αναφέρεται στην σχετική σύμβαση μεταβίβασης που υποβάλλεται στην ATHEXCSD και αυτής που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά την ίδια ημέρα με την κατάθεση της σχετικής αίτησης μεταβίβασης (ημερομηνία συναλλαγής), επί του αριθμού των μετοχών που μεταβιβάζονται.
 • Για τις μεταβιβάσεις λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής, η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με δήλωση του υπόχρεου στην οικεία Δ.Ο.Υ. και λήψης του πιστοποιητικού του άρθρου 105.
 • Για τις μεταβιβάσεις αξιογράφων προς εργαζομένους / εταίρους / μέτοχους μιας εταιρείας στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, εφόσον έχουν επιτευχθεί ορισμένοι στόχοι ή έχει επέλθει συγκεκριμένο γεγονός, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2208/2020 της ΑΑΔΕ.
Ο φόρος πώλησης δεν επιβάλλεται εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
 

2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD

Ο φόρος πώλησης 0.2% επί των συναλλαγών μετοχών που τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό και διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD (internalized settlements) υπολογίζεται σε ημερήσια βάση από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών, για λογαριασμό των πωλητών, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και την ΥA Α.1237/2021. Κάθε διαμεσολαβητής της αλυσίδας υποβάλλει δήλωση καταβολής φόρου και παράλληλα καταβάλλει τον φόρο στον επόμενο διαμεσολαβητή ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή και τελικά στον Συμμετέχοντα και στην ATHEXCSD, η οποία τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.
 
Ο φόρος πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές διακανονίζονται εντός ή εκτός των τόπων διαπραγμάτευσης αλλοδαπής, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που έχουν την κατοικία τους /μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (περ. ε΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998). Ο οφειλόμενος φόρος στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης της αλλοδαπής, υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον πωλητή.
 

3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού

Ο εξωχρηματιστηριακός δανεισμός φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 με συντελεστή 0,2% και βαρύνει τον δανειστή, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Η ATHEXCSD εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τον φόρο και τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών

Η ATHEXCSD υπολογίζει για λογαριασμό της εκδότριας τον φόρο σε κάθε χρηματική διανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατηγορίες φορολογικής αντιμετώπισης κάθε Λογαριασμού Αξιογράφων όπως έχουν καταχωρηθεί από τους Συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, ενημερώνει την εκδότρια για τον φόρο που αντιστοιχεί στις χρηματικές διανομές σε μετρητά (π.χ. μερίσματα) ή/και σε είδος (π.χ. επανεπενδύσεις), η οποία με τη σειρά της τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.
 
Για τις αλλοδαπές αξίες, η ATHEXCSD παρακρατεί τον Ελληνικό φόρο από το καθαρό ποσό που έχει εισπράξει από τον Πάροχο μετά την παρακράτηση του αλλοδαπού φόρου από αυτόν.
 
Με βάσει το ισχύον φορολογικό καθεστώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μερισμάτων & προμερισμάτων φορολογικός συντελεστής 5%.
 
Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1042/2015, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι αιτούνται βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, αρμόδια για την έκδοση και την παροχή αυτών στους δικαιούχους μέσω των Συμμετεχόντων καθίσταται η ATHEXCSD.
 
Για τις διανομές τοκομεριδίων εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 15%. Αρμόδιοι για την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο είναι οι Συμμετέχοντες που διαμεσολαβούν, λειτουργώντας ως «φορείς πληρωμής». Η παρακράτηση φόρου διενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων.
 
Επενδυτές που τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης πρέπει στην αρχή κάθε έτους να ενημερώνουν και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, ώστε ο δεύτερος να εισάγει στο ΣΑΤ την κατάλληλη ένδειξη.
 

5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών

Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4172/2013 (Α' 167) με το οποίο επέρχεται συνολική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
 
Οι νέες διατάξεις αφορούν στην φορολογία εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Επίσης, προσδιορίζουν το νέο πλαίσιο εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, καθώς και την έναρξη ισχύος του από 1η Ιανουαρίου 2014. Ο υφιστάμενος φόρος πωλήσεων μετοχών (0,2% επί της αξίας συναλλαγών) θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2014 παράλληλα με τον φόρο υπεραξίας.
 
Ειδικότερα, για το φόρο υπεραξίας επί κινητών αξιών προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από μεταβιβάσεις κινητών αξιών φορολογούνται με συντελεστή 15% μόνο για φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι εν λόγω μεταβιβάσεις δε συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβιβάσεις αξιών που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Καταργείται η προηγούμενη διάταξη του Ν.4110/13 για τη φορολόγηση με συντελεστή 20% της υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για μετοχές που αποκτήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.
 • Η απαλλαγή της υπεραξίας που προκύπτει από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο με άλλες κινητές αξίες στο πλαίσιο του PSI παραμένει σε ισχύ.
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβίβαση αξιών περιλαμβάνουν μετοχές σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες, Ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία προσδιορίζονται ενδεικτικά.
 • Ως υπεραξία ή κεφαλαιακά κέρδη νοείται η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς και της εισπραχθείσας τιμής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που συνδέονται άμεσα με την αγορά και την πώληση των αξιών και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα.
* Για τις εισηγμένες αξίες, η τιμή απόκτησης ή μεταβίβασης προκύπτει από τα παραστατικά έγγραφα αγοράς / πώλησης που εκδόθηκαν από τη διαμεσολαβούσα χρηματιστηριακή εταιρεία ή τον θεματοφύλακα ή άλλο έγγραφο που γνωστοποιήθηκε στην ΕΧΑΕ.
 
* Για τις μη εισηγμένες αξίες, η τιμή μεταβίβασης είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες. Η τιμή αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες.
 
* Σε περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θεωρείται μηδενική.
 • Ζημιά που προκύπτει από τη μεταβίβαση κινητών αξιών μπορεί να μεταφερθεί επ' αόριστον (για φυσικά πρόσωπα μόνο) και να συμψηφιστεί μόνο με μελλοντικά κέρδη που προέρχονται από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα από  επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και φορολογούνται σύμφωνα με τους σχετικές διατάξεις.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των διαφόρων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας («ΣΑΔΦ») κατισχύουν των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής ΣΑΔΦ.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων