Ο Νόμος 2396/1996 με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το 1999 η αποϋλοποίηση των εισηγμένων στο ΧΑ αξιών, ανέθεσε στο ΚΑΑ το ρόλο μητρώου. Με τον Ν.4569/18 επεκτάθηκε η καταχώρηση και παρακολούθηση στα αρχεία της αξιογράφων που κατέχουν δικαιούχοι επενδυτές σε Λογαριασμούς Πελατών ή Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές σε Λογαριασμούς Πελατείας.

Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται είτε μέσω της κατοχής τίτλων σε Λογαριασμό Πελάτη είτε μέσω της διαδιακασίας ταυτοποίησης για τους διακαούχους που τηρούν τίτλους σε Λογαριασμό Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή. Σ αυτή την περίπτωση, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με την οδηγία SRDII & τον Ν.4706/2020, μέσω της διαδιακασίας ταυτοποίησης.

Η ATHEXCSD στο πλαίσιο του ρόλου της ως Μητρώο Αξιογράφων, είναι εκ των φορέων που πιστοποιεί την ιδιότητα του μετόχου έναντι της Εκδότριας, παρέχοντας υπηρεσίες ταυτοποίησης. 

Λογαριασμοί Επενδυτών

Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, προκειμένου να κατέχει άυλους τίτλους, απαιτείται:

  • Να διαθέτει ατομική Μερίδα Πελάτη ή
  • Να συμμετέχει σε Μερίδα Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

Η Μερίδα Πελάτη περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιογράφων περιέχει τα αξιόγραφα, ημεδαπά και αλλοδαπά που κατέχει. Κάθε επενδυτής επιτρέπεται να έχει μόνο μία Μερίδα Πελάτη και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., εκτός ειδικών περιπτώσεων θεσμικών επενδτυτών (Αμοιβαία Κεφάλαια) που προσδιορίζονται επακριβώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.

Ο δικαιούχος στη Μερίδα Πελάτη μπορεί να ορίσει πάνω από έναν Συμμετέχοντα, ο οποίος έχει πρόσβαση και διαχειρίζεται αξιόγραφα που είναι καταχωρημένα μόνο στον αντίστοιχο Λογαριασμό Αξιογράφων. Οι Συμμετέχοντες σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως κάτοχοι των αξιογράφων που είναι καταχωρισμένα στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων και κάθε πράξη επί των αξιών αυτών γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των Λογαριασμών Αξιογράφων των εντολέων επενδυτών.

Σε κάθε Μερίδα Πελάτη αντιστοιχεί και ένας Ειδικός Λογαριασμός, όπου καταχωρούνται τα αξιόγραφα για τις ανάγκες τακτοποίησης κληρονομικής διαδοχής. Για τις αξίες αυτές, η ATHEXCSD θεωρείται Συμμετέχων.

Η Μερίδα Πελατείας, ως συλλογικός λογαριασμός, περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και ο Λογαριασμός Αξιογράφων περιέχει τα αξιόγραφα ημεδαπά και αλλοδαπά που τηρούνται σε αυτόν και ανήκουν στους δικαιούχους που αναγνωρίζει ο Διαμεσολαβητής στα βιβλία του. Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει όσες Μερίδες Πελατείας προσδιορίζουν οι ανάγκες του.

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Αξιογράφων Επενδυτή δημιουργούνται από Συμμετέχοντα.

Μερίδα Συγκυρίων: Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξιόγραφα και καθένας από τους συγκύριους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το ποσοστό συγκυριότητάς τους στα αξιόγραφα. Στη Μερίδα Συγκυρίων καταχωρούνται όλα τα αξιόγραφα που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα.

Κοινή Επενδυτική Μερίδα: Σύμφωνα με το ν.3461/2006 (Άρθρο 31, παρ.8) οι διατάξεις του ν.5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" εφαρμόζονται και στα αξιόγραφα που καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ.. Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσοτέρων Φυσικών Προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Η Κ.Ε.Μ. προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων, τα οποία είναι από κοινού κύριοι των αξιογράφων που καταχωρίζονται σε αυτή και από την ένδειξη κληρονομικής διαδοχής.

Λογαριασμός Κεφαλαίου: Ως Λογαριασμός Κεφαλαίου χαρακτιρίζεται ο λογαριασμός που οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων τηρούν διακριτά για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται.

Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών: Ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ΄ ονόματι :

  • Μεσεγγυούχου, εάν πρόκειται για μεσεγγύηση ή άλλη παρόμοια σχέση σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως ιδίως αυτές των άρθρων 831 έως 833 Αστικού Κώδικα. Ο εν λόγω τύπος Μερίδας δημιουργείται από τον Συμμετέχοντα κατόπιν απαίτησης επαγγελματία Φυσικού ή Νομικού Προσώπου για την τήρηση χαρτοφυλακίων τρίτων προσώπων, για σκοπούς μεσεγγύησης ή παρακαταθήκης. Η εν λόγω Μερίδα είναι ατομική και ο Συμμετέχων δεν φέρει περισσότερη ευθύνη απ΄ όση για οποιαδήποτε άλλη ατομική Μερίδα Φυσικού ή Νομικού προσώπου
  • του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), εάν πρόκειται για σχέση αναγκαστικής παρακαταθήκης σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Τ.Π.Δ. 

Μερίδα Καταπιστευμάτων: Ως λογασιασμός καταπιστεύματος (Client - Trustee) ορίζεται το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα που αναγνωρίζεται ως υποκείμενο δικαίου, το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων για λογαριασμό άλλου φυσικού ή μη φυσικού προσώπου δυνάμει μεταξύ τους συμφωνίας στην οποία δεν συμβάλλεται ως Διαμεσολαβητής.

Λογαριασμοί Εκδοτριών

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Εκδότριας δημιουργούνται από την ATHEXCSD κατά την εισαγωγή των αξιογράφων της εκδότριας στο ΣΑΤ. Η εκδότρια μπορεί να αναθέσει την διαχείριση του Λογαριασμού της σε Συμμετέχοντα.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται Μεταβατικός Λογαριασμός μέσω του οποίου υλοποιούνται οι εταιρικές πράξεις της εκδότριας. Μοναδικός Συμμετέχων του Μεταβατικού Λογαριασμού είναι η ATHEXCSD .

Λογαριαμοί Μελών

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Μέλους δημιουργούνται από την ATHEXCSD κατά την αποδοχή του Μέλους ως Συμμετέχων του ΣΑΤ. Ως Συμμετέχων το Μέλος διαχειρίζεται τον Λογαριασμό του. Στην περίπτωση που το Μέλος λειτουργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής (αξιογράφων, ΔΑΚ και παραγώγων) δικαιούται να ανοίξει ξεχωριστή Μερίδα και Λογαριασμό Αξιογράφων για την λειτουργία του αυτή.

Απεικόνιση δομής λογαριασμών

Η δομή λογαριασμών που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να αποτυπωθεί ως πολυδιάστατος πίνακας, στα στοιχεία της οποίας κάθε συμμετέχων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά έχει πρόσβαση σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που του παρέχει ο Νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας της ATHEXCSD. Η δομή αυτή επιτρέπει στο ΚΑΑ να παρέχει υπηρεσίες σε Επενδυτές, Εκδότες, Ευμμετέχοντες και Εποπτικές Αρχές.

Ειδικότερα:

  • Οι Συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση μέσω του ΣΑΤ και διαχειρίζονται τα αξιόγραφα πελατών τους στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Συμμετέχοντα Χειριστή Αξιογράφων.
  • Οι Επενδυτές που διαθέτουν ατομικό λογαριασμό Πελάτη έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης των αξιογράφων που είναι καταχωρισμένα στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους είτε χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή AΧΙΑweb που διαθέτει η ATHEXCSD είτε μέσω της πληροφόρησης που λαμβάνουν από την ATHEXCSD κατόπιν υποβολής αιτήματος.
  • Οι Εκδότες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων των οποίων είναι καταχωρισμένα τα αξιόγραφα του εκδότη.
  • Οι Εποπτικές Αρχές έχουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου, άμεσα στις ατομικές μερίδες Πελάτη και κατόπιν υποβολής αιτήματος ταυτοποίησης στον εκδότη για τους δικαιούχους που τηρούν τίτλους σε Λογαριασμούς Πελατείας.                                                

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων