Η ΕΛ.Κ.Α.Τ, ως Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) σύμφωνα με το Ν.3756/2009, παρέχει στους Επενδυτές τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Παροχή πληροφοριών
  2. Μεταβολές στοιχείων
  3. Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις
  4. Κληρονομικές μεταβιβάσεις
  5. Σύσταση ενεχύρου
  6. Σύσταση επικαρπίας
  7. Ειδικές Εργασίες

Για τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ, (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών), στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ταχυδρομικά, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες.

Επιπλέον παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω της υπηρεσίας "ΑξΙΑweb".

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με " Κεντρικό Μητρώο - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών."

 

Εθνικοί αναγνωριστικοί κωδικοί πελάτη για φυσικά πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αναφορές συναλλαγών MiFID II

Σύμφωνα με τον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές, οι εθνικοί αναγνωριστικοί κωδικοί πελάτη για φυσικά πρόσωπα με την Ελληνική ιθαγένεια ορίζονται ως εξής:


Ονομασία χώρας Αναγνωριστικός 1ης προτεραιότητας Αναγνωριστικός 2ης προτεραιότητας
GR Ελλάδα 10-ψήφιος κωδικός μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) CONCAT

 

Α. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 1ης προτεραιότητας:

1. Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ενδέχεται να διαθέτει ένα φυσικό πρόσωπο μόνο εφόσον στο παρελθόν έχει προβεί σε συναλλαγές επί άυλων κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Η αναζήτηση υφιστάμενου Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή παρέχεται κατόπιν υποβολής, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Υ.Ε.Ε.) της ATHEXCSD, της Αίτησης Αναζήτησης Μερίδας (ΑΙΤ007), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου, είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το δίκαιο της χώρας διαμονής του). Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 1 Δ.Σ.ATHEXCSD/άρθρο 36): 0,05 € ανά εκτυπωμένη σελίδα με ελάχιστη χρέωση το ποσό 5 €.  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται σε οπτικά μέσα (cd), εφαρμόζεται πάντοτε η ελάχιστη χρέωση (πλέον ΦΠΑ).

3. Για τη απόκτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται σε Χειριστή Σ.Α.Τ. για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή.

 

Β. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 2ης προτεραιότητας: Εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει και δεν επιθυμεί να αποκτήσει Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., απαιτείται να χρησιμοποιεί τον αναγνωριστικό κωδικό CONCAT που απαρτίζεται από την ακολουθία των παρακάτω στοιχείων:

α) την ημερομηνία γέννησης του προσώπου, με τη μορφή YYYYMMDD

β) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του μικρού ονόματος

γ) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του επωνύμου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων