Για την κληρονομική μεταβίβαση (διαδοχή) ως αποτέλεσμα θανάτου επενδυτή, ακολουθείται συνοπτικά η ακόλουθη διαδικασία:

1. Γνωστοποίηση θανάτου Πελάτη

 • Οποιοσδήποτε εκ των κληρονόμων ή ο Συμμετέχων γνωστοποιεί άμεσα τον θάνατο του Πελάτη, αποστέλλοντας στην ATHEXCSD τη σχετική αίτηση (ΑΙΤ033) με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και επισυνάπτοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Η ATHEXCSD καταχωρεί στη Μερίδα του θανόντος στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία θανάτου και ενημερώνει τον Συμμετέχοντα.
 • Ο Συμμετέχων μεταφέρει άμεσα το χαρτοφυλάκιο στον ειδικό λογαριασμό θανόντα.

2. Παροχή πληροφοριών για το χαρτοφυλάκιο του θανόντος

 • Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Παροχής Πληροφοριών σε περίπτωση Κληρονομιάς (ΑΙΤ025) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ502).
 • Η αίτηση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του κληρονόμου είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 • Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD): 5 € πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες πληροφόρησης αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφοράς χρεώνονται και τα έξοδα αποστολής (1,5 €)

3. Βεβαίωση για την τιμή κλεισίματος των μετοχών για κάθε νόμιμη χρήση

Η βεβαίωση παρέχεται κατόπιν υποβολής της Αίτησης Βεβαίωσης Τιμής Κλεισίματος (ΑΙΤ049) και χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για κάθε νόμιμη χρήση. Μεταξύ αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται και για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς στην οικεία Δ.Ο.Υ. ώστε ακολούθως να εκδοθεί το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.2691/2001 [Ν.Δ. 118/1973].

 • Δικαιώματα ATHEXCSD σύμφωνα με την Απόφαση 18 ΔΣ:

          o Από 1-20 αξιόγραφα 5 €

          o Από 21 αξιόγραφα και πάνω 10 €

Επιπλέον 24% ΦΠΑ και 1,50€ για αποστολή στοιχείων μέσω email ή ταχυδρομικής επιστολής

4. Νομιμοποίηση κληρονόμων

Η νομιμοποίηση των κληρονόμων μπορεί εναλλακτικά να διενεργηθεί:

 • από την ATHEXCSD με υποβολή της Αίτησης για Μεταβίβαση Αξιογράφων λόγω Κληρονομικής Διαδοχής (ΑΙΤ026) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ503),
 • από τους Συμμετέχοντες του θανόντος,
 • από τις Εκδότριες Εταιρείες.

Εάν η νομιμοποίηση διενεργηθεί από την ATHEXCSD, οι κληρονόμοι μπορούν να λάβουν σχετική βεβαίωση νομιμοποίησης κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ034) με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του αιτούντος.

 • Χρέωση: βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ504).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων