Επενδυτές

Η εταιρία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) από τις 12/4/2021 παρέχει μεταξύ άλλων τις κάτωθι αποτετηριακές υπηρεσίες ΚΑΤ, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις εφαρμοστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της ATHEXCSD:

  1. Παροχή πληροφοριών

  2. Μεταβολές στοιχείων Μερίδας

  3. Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις

  4. Κληρονομικές μεταβιβάσεις

  5. Σύσταση ενεχύρου

  6. Σύσταση επικαρπίας

  7. Ειδικές Εργασίες

Η ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες προς το κοινό από τα γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

1. Μέσω των αρμοδίων Συμμετεχόντων των δικαιούχων Μερίδων στο Σ.Α.Τ., ηλεκτρονικά μέσω των σχετικών υπηρεσιών JIRA Service Desk/Registry services. Στις αιτήσεις που παρέχονται προσωπικά δεδομένα απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου μέσω της υπηρεσίας "Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr)" ή από διοικητική αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμος, κ.α.). Επίσης, στην αίτηση είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει ορίσει την αποστολή των αιτούμενων στοιχείων στον Συμμετέχοντα («Με αποστολή μέσω JIRA Service Desk στον Συμμετέχοντα»).

2. Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ARS@athexgroup.grΣτις αιτήσεις που παρέχονται προσωπικά δεδομένα απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου μέσω της υπηρεσίας "Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr)". Σημειώνεται ότι τα προς επικύρωση έγγραφα για να γίνουν αποδεκτά στην υπηρεσία gov.gr πρέπει να είναι στη μορφή pdf/A.

3. Μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, με αποστολή όλων των απαιτούμενων εντύπων αιτήσεων και επισυναπτόμενων εγγράφων στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου

Γραφείο Αθήνας: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

ή

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη

Στις αιτήσεις που παρέχονται προσωπικά δεδομένα απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου από διοικητική αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμος, κ.α.).

4. Με φυσική παρουσία του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα), μετά από ραντεβού (τηλ. 2103366776, ωράριο λειτουργίας 09:00-17:00).

5. Μέσω τηλεφώνου (+30) 210 336 6776 (09:00 - 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή).

Οδηγίες για την διαδικασία εξόφλησης αναλογούντων δικαιωμάτων / χρεώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

1. Η εξόφληση αναλογούντων δικαιωμάτων και σχετικών χρεώσεων για την υλοποίηση υποβληθέντων αιτημάτων προς την ATHEXCSD διενεργείται με κατάθεση του συνολικού ποσού σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας (με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του δικαιούχου που αφορά το αίτημα στην αιτιολογία κατάθεσης) και άμεση αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στην εταιρεία μας μέσω email στη διεύθυνση ARS@athexgroup.gr.

  • Τραπεζικοί Λογαριασμοί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ATHEXCSD μέσω των εντύπων αιτήσεων AIT007, AIT008, AIT011 AIT018, AIT019, AIT025, AIT026, ΑΙΤ049, AIT051E, AIT053E και AIT099:

ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN

BIC

ALPHA

GR3801401010101002002063823

CRBAGRAAXXX

ΕΘΝΙΚΗ

GR1501100410000004147205043

ETHNGRAA

EUROBANK

GR5602600070000980200125016

ERBKGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR8401729300005930069616581

PIRBGRAA

 

2. Επισημαίνεται ότι από την καταβολή του ΦΠΑ εξαιρούνται τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα κάτοικοι χωρών της Ε.Ε. που διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES), καθώς επίσης και τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα τρίτων χωρών τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων