Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων κατ΄ εντολή δικαιούχου σύμφωνα με το την Απόφαση 17 του Δ.Σ., αφορούν διμερείς μεταβιβάσεις αξιογράφων τα οποία είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, για σκοπούς:

 1. πώλησης,
 2. δωρεάς / γονικής παροχής,
 3. παροχής σε είδος σε στελέχη/μετόχους εισηγμένων εταιρειών,

Ειδικότερα:

1. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω πώλησης

Αφορά την καταγραφή της μεταβίβασης στο Μητρώο με αιτία συναλλαγή τοις μετρητοίς.

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, της Αίτησης Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης (ΑΙΤ018) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ505).

 • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD):
  • Δικαιώματα:
 • 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης ανά μέρος. Ελάχιστη χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20€ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης
 • Φόρος πώλησης μετοχών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου: 0,1% που βαρύνει τον πωλητή.

2. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω δωρεάς / γονικής παροχής

Αφορά την καταγραφή της μεταβίβασης στο Μητρώο με αιτία την δωρεά ή την γονική παροχή.

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD ιδιωτικού συμφωνητικού λόγω δωρεάς / γονικής παροχής ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, της Αίτησης Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης (ΑΙΤ018) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ505).

 • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD):
  • Δικαιώματα 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης ανά μέρος. Ελάχιστη χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20€ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης

3. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω παροχής σε είδος σε στελέχη/μετόχους εισηγμένων εταιρειών

Αφορά τη μεταβίβαση μετοχών σε στελέχη/μετόχους εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας με τίμημα ή δωρεάν, κατ' εντολή της εταιρείας. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων