Εισαγωγή Ομολόγων

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών προσφέρει στους εκδότες εταρικών ομολόγων και ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

 • Για την εισαγωγή στην Οργανωμένη Αγορά ή την ένταξη τους προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά και, ταυτόχρονα, διαπραγμάτευση, εκκαθάριση, διακανονισμό και καταχώρηση (Listing - Trading -Clearing - Settlement - Registration) ή
 • Για την καταχώρηση (Registration)  στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) σε άυλη μορφή.

Σημειώνεται ότι η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι δυνατή τόσο σε Έλληνες όσο και σε αλλοδαπούς εκδότες και κάτω από οποιοδήποτε δίκαιο (π.χ. αγγλικό δίκαιο), πάντα με βάση τα προβλεπόμενα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Νόμους (π.χ.Οδηγία Ενημερωτικού Δελτίου).

Το εύρος των υπηρεσιών  που παρέχονται στους εκδότες ομολόγων περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης εταιρικών πράξεων και πληρωμών, όπως ενδεικτικά:

 •     Πληρωμή τοκομεριδίων
 •     Αποπληρωμή δανείου (μερική/ολική, πρόωρη/στη λήξη)
 •     Προτάσεις ανταλλαγής (exchange offers)
 •     Υποστήριξη Γ.Σ. ομολογιούχων και παροχή αρχείου ομολογιούχων
 •     Παροχή αρχείου με πράξεις μεταβιβάσεις
 •     Διαδικασίες μετατροπή/ανταλλαγής ομολογιών με εισηγμένες μετοχές
 •     Αποϋλοποίηση έγχαρτων ομολόγων και  απόδοση κωδικών ISIN & CFI

Τα εταιρικά ομόλογα τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση εντάσσονται στην κατηγορία διαπραγμάτευσης «Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» της Οργανωμένης Αγοράς ή της Εναλλακτική Αγοράς.

 

Α. Εταιρικά Ομόλογα (Corporate Bonds)

Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από έναν εκδότη (εταιρεία) και διαιρείται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των ομολογιούχων έναντι του εκδότη κατά τους όρους του δανείου.
Τα ομολογιακά δάνεια (εταιρικά ομόλογα) που εκδίδουν Ανώνυμες Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3156/2003.
Τα εταιρικά ομόλογα μπορούν να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά  ή να εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Υποστηρίζεται η εισαγωγή όλων των τύπων εταιρικών ομολόγων που προβλέπονται στον Ν. 3156/2003, όπως:

 • κοινά ομόλογα
 • μετατρέψιμα ομόλογα
 • ανταλλάξιμα ομόλογα
 • ομόλογα με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Στις δύο Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να διαπραγματευτούν και ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο (πχ αγγλικό δίκαιο). 

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα διαπραγματεύονται εταιρικά ομόλογα τόσο στην Οργανωμένη Αγορά όσο και στην Εναλλακτική Αγορά.
 

Β. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Greek Government Bonds)

Στην Οργανωμένη Αγορά είναι καταχωρημένα ή/και διαπραγματεύονται:

 • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
 • Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου


Επιλέξτε για ειδικότερες πληροφορίες:


Εταιρικά Ομόλογα βάσει Ν.3156/2003 - Γενικές Πληροφορίες
 • Τα εταιρικά ομόλογα εκδίδονται από ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης νομικής μορφής.
 • Τα εταιρικά ομόλογα μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές αυτές συνδέονται με το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Σε περίπτωση έκδοσης άϋλων ομολογιών είναι υποχρεωτική η οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα. Η εκδότρια ορίζει υποχρεωτικά με έγγραφη σύμβαση τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων.
 • Εκπρόσωπος των ομολογιούχων μπορεί να οριστεί μόνο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ.
 • Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων εκπροσωπεί τους ομολογιούχους έναντι της εκδότριας και ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων των ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τους όρους του δανείου και τις αποφάσεις της συνέλευσης των ομολογιούχων. Οι ενέργειές του είναι δεσμευτικές για τους ομολογιούχους.
 • Ο εκπρόσωπος συνεργάζεται με τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για την καταχώρηση των ομολογιών στους λογαριασμούς των ομολογιούχων και παρακολουθεί τυχόν αλλαγές σε αυτούς.
 • Σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των ομολογιούχων για οποιοδήποτε πταίσμα.
 • Ο εκπρόσωπος εκδίδει όλα τα είδη των πιστοποιητικών, που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις από την έκδοση των ομολογιών.
 • Ο Εκπρόσωπος καταθέτει αμέσως μετά την παραλαβή τους, τα κονδύλια που προορίζονται για την εξόφληση των υποχρεώσεων από τα εταιρικά ομόλογα.


Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου - Γενικές Πληροφορίες
Είναι δυνατή η εισαγωγή στην οργανωμένη αγορά ομολογιών, που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλα Κράτη, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή από διεθνείς οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα (άρθρο 8 Ν. 3371//2005)
Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως.
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός από τα εισηγμένα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν κατά καιρούς εισαχθεί και σειρές Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου.


Αναλυτικές πληροφορίες για εισαγωγή / ένταξη ανά αγορά

Τα ομόλογα μπορούν είτε να εισαχθούν στην Οργανωμένη Αγορά είτε να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, την διαδικασία εισαγωγής/ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλέξτε:


Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο

Ελληνική Νομοθεσία

 • Ν. 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια.
 • Ν. 3371/2005 σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε ρυθμιζόμενες αγορές (εφαρμογή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ).
 • Ν. 3401/2005 σχετικά με την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ).
 • Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών.

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κανονισμός Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών


Χρεώσεις

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Αρχική Εισαγωγή/Ένταξη προς διαπραγμάτευση

Οργανωμένη Αγορά Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χρέωση Εισαγωγής 3.000 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης Χρέωση ένταξης 1.500 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛΚΑΤ)
Εξέταση φακέλου αίτησης για την παροχή Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρησης: 1.000 € 
Αρχική καταχώρηση αξιογράφων: 3.000 € ανά εταιρικό ομόλογο και επιπλέον:

α. 0,025% για ονομαστική αξία από 0 έως 40.000.000 €
β. 0,020% για ονομαστική αξία από 40.000.000,01 έως 100.000.000 €
γ. 0,015% για ονομαστική αξία από 100.000.000,01 έως 150.000.000 €
δ. 0,005% για ονομαστική αξία άνω των 150.000.000,01 

Συντήρηση στοιχείων εκδότη και αξιογράφων: 1.200 € ετησίως και επιπλέον:

α. 0,0000% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 0 έως 40.000.000 €
β. 0,0020% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 40.000.000,01 έως 100.000.000 €
γ. 0,0003% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 100.000.000,01 έως 200.000.000 €
δ. 0,0002% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων άνω των 200.000.000,01 

Μέγιστη χρέωση: 5.000 € ανά εκδότη

 

B. Κρατικά Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Αρχική Εισαγωγή

 • Χρέωση Εισαγωγής 1.500 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
 • Χρέωση καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. 0,04 % επί της ονομαστικής αξίας της έκδοσης
   


Μοντέλο Αγοράς

Οι βασικές αρχές που διέπουν το Μοντέλο Αγοράς "Τίτλων σταθερού εισοδήματος" είναι οι ακόλουθες:

 • Τα ομόλογα και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος διαπραγματεύονται στην κατηγορία "Τίτλων σταθερού εισοδήματος" της αγοράς Αξιών του Χ.Α.
 • Η διενέργεια συναλλαγών πραγματοποιείται ανώνυμα.
 • Διαπραγματεύονται στον Βασικό πίνακα με την μέθοδο "Συνεχούς διαπραγμάτευσης", τον πίνακα Προσυμφωνημένων συναλλαγών (για την διενέργεια προσυμφωνημένων συναλλαγών) και τον πίνακα Ειδικών Όρων με την μέθοδο της "Επιλεκτικής κατάρτισης" (Hit & Take).
 • Το βήμα τιμής για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος ορίζεται στο 0,0001% της ονομαστικής τους αξίας.
 • Τα ημερήσια όρια διακύμανσης είναι ελεύθερα για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος.  
 • Η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος  είναι ίση με την μονάδα.
 • Η τιμή κλεισίματος προκύπτει από τον υπολογισμό του σταθμισμένου, με τον όγκο, μέσου όρου της τιμής εκτέλεσης των συναλλαγών στο ομόλογο τα τελευταία 30 λεπτά της Συνεχούς Φάσης Διαπραγμάτευσης.
 • Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών πραγματοποιείται στο Τ+2


Παροχή πληροφόρησης

Η πληροφορία συναλλαγών επί ομολόγων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εμφανίζεται επιλέγοντας εδώ.

Επιπρόσθετα, η πληροφορία συναλλαγών επί ομολόγων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο αποκλειστικά από τους Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors/ Subvendors). Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των Αναμεταδοτών Πληροφορίας επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων