Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης
 

Η υιοθέτηση Εταιρικής Διακυβέρνησης  αντικατοπτρίζει την ωριμότητα των αγορών και των επιχειρήσεων, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και  πληροφόρησης, καθώς και  στην εύρυθμη και ισότιμη λειτουργία της αγοράς.
Η εναρμόνιση των εισηγμένων εταιριών με τις διεθνείς πρακτικές , ενισχύει την αξιοπιστία τους,  βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, και αυξάνει την εμπιστοσύνη των ξένων και εγχώριων επενδυτών.
Στην Ελλάδα οι βασικές  αρχές εταιρικής διακυβέρνησης υιοθετήθηκαν  το 2002 με το νόμο 3016 , ενώ το 2010, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή οδηγία, θεσμοθετήθηκε για τις εισηγμένες εταιρίες η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το 2009 ο ΣΕΒ ανέβαλε την πρωτοβουλία κατάρτισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης η υιοθέτηση του οποίου είναι προαιρετική από τις εισηγμένες εταιρίες. Η εφαρμογή του συνέβαλε  στη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και στην καθοδήγηση των εταιριών σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης.
Το 2012 το Χρηματιστήριο Αθηνών ίδρυσε, σε σύμπραξη με το ΣΕΒ,  το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ),  θεωρώντας ότι η εφαρμογή των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης από κάθε εισηγμένη εταιρία συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  καθώς και στην εν γένει αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς.  Σκοπός του είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα από τις εισηγμένες εταιρίες καθώς και η αναγκαία προσαρμογή ή επικαιροποίησή του. Η σύμπραξη αυτή αποτυπώνεται στον Κώδικα ο οποίος καλείται  Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  (ΕΚΕΔ).

 

Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 

Ο στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να αναλύσει το τρέχον μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συγκριθεί η εταιρία με τις εγχώριες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συγκρίνονται με τις αρχές διακυβέρνησης  μεγάλων φορέων όπως ICGN (International Corporate Governance Network),  OECD κ.α.  ώστε να ευθυγραμμιστεί η εταιρεία με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι κύριοι τομείς της ανάλυσης  περιλαμβάνουν:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Τα δικαιώματα των μετόχων
 • Τους μετόχους μειοψηφίας
 • Τις επιτροπές του Δ.Σ.

 

Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές
 

Αυτή η υπηρεσία προσπαθεί να  ευθυγραμμίσει τη δομή εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας με τις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, συγκρίνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης με αυτά που έχουν υιοθετηθεί από τους βασικούς διεθνείς και εγχώριους ανταγωνιστές και με σημαντικούς εγχώριους εκδότες ανεξαρτήτως κλάδου. 

Τα κύρια θέματα που αναλύονται είναι τα εξής :

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επιτροπές του Δ.Σ.
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιπτώσεις από αυτό
 • Αμοιβές
 • Έκτακτες αμοιβές
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών
 • Ιδιοκτήτες
 • Μεταχείριση των μετόχων
 • Μέτρα άμυνας στις εξαγορές 

Αυτοαξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου
 

Η αυτό-αξιολόγηση του Δ.Σ. επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει τη λειτουργία του σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και να κατανοήσει την αλληλεπίδραση του με τους άλλα όργανα της εταιρείας. Το εργαλείο αυτό, επίσης, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του ρόλου και της αποτελεσματικότητας των επιτροπών (Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών, κλπ..), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία και τις εγχώριες ρυθμιστικές αρχές.

Η αυτό-αξιολόγηση είναι σκόπιμο να διεξάγεται μέσα από μία ολοκληρωμένη εσωτερική επανεξέταση των πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης, της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου, της αποτελεσματικότητας των επιτροπών, της ροής των πληροφοριών και του μοντέλου οργάνωσης της εταιρία

Καμπάνια ενημέρωσης μετόχων

Ο στόχος της καμπάνιας ενημέρωσης μετόχων είναι η παροχή στη  διοίκηση μιας συνεκτικής αξιολόγησης της αντίληψης που έχουν οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές  για την εταιρεία  ως προς συγκεκριμένα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, σχεδίων σχετικά τις αμοιβές και μελλοντικές στρατηγικές δράσεις.

Η εκστρατεία ενημέρωσης των κυριοτέρων μετόχων της εταιρίας πραγματοποιείται  μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως ένα ενημερωτικό σημείωμα, μια έρευνα ή ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών της πρότασης. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να συγκεντρώσει την υποστήριξη των μετόχων στο συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος. 

Προφίλ εταιρικής διακυβέρνησης επενδυτών
                     

Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στον προσδιορισμό των πρακτικών εταιρικής  διακυβέρνησης που υιοθετούνται από τους βασικούς επενδυτές της εταιρείας, τις επιρροές που λαμβάνουν από το εξωτερικό περιβάλλον, τη δομή τους και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθούν. Η ανάλυση αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να κατανοήσει τη συμπεριφορά των επενδυτών της, καθώς και να προετοιμαστεί κατάλληλα και να συμπληρώσει τα μελλοντικά της road shows με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων