Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Ανάλυση Μητρώου Μετόχων

Η ανάλυση του μητρώου μετόχων, μέσω της κατηγοριοποίησης των επενδυτών, επιτρέπει στον εκδότη  να αντιληφθεί με ποιο τρόπο η επενδυτική κοινότητα εστιάζει στις τοποθετήσεις της (γεωγραφική κατανομή, αριθμός μετοχών, φύλο, ηλικία κ.λ.π.), τους Θεματοφύλακες, τον τύπο των επενδυτών κ.λ.π. και δίνει μια σαφή εικόνα της μετοχικής διάρθρωσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναγνώριση Μετόχων

Η απ' ευθείας επαφή με τους μετόχους και τους Θεματοφύλακες επιτρέπει στον εκδότη να κατανοήσει, προσδιορίσει και κατηγοριοποιήσει την επενδυτική βάση της εταιρίας καθώς και να αναπτύξει και υιοθετήσει τις κατάλληλες ενέργειες για κάθε κατηγορία μετόχων. Σε μια περίοδο 3-4 εβδομάδων ο εκδότης θα λάβει ανανεωμένη αναφορά  όλων των θέσεων των δικαιούχων μετόχων, αλλά και των ενδιάμεσων (αποθετήρια, διεθνείς και τοπικοί θεματοφύλακες κ.α.).

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτών επενδυτών

Έχοντας ταυτοποιήσει τη βάση των ιδιωτών επενδυτών και αναλύσει τη σύνθεσή της, η κατηγοριοποίηση αυτή στοχεύει στο να παρέχει δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία, δηλ. να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ροπή για επένδυση, εμπιστοσύνη, κατηγορία μετοχών, γεωγραφική ανάλυση και συγκέντρωση.

Πρόγραμμα Ιδιωτών Μετόχων

 Αποσκοπεί στο να διασφαλίσει και να αναπτύξει ένα κανάλι επικοινωνίας με τους ιδιώτες

 επενδυτές, να εισάγει μια σταθερή σχέση μαζί τους και την ίδια ώρα να συμμορφωθεί

 με τα υψηλότερα standards εταιρικής διακυβέρνησης μέσω:

  • Κατάταξης και οριοθέτησης των προγραμμάτων Ιδιωτών επενδυτών που υιοθετούνται  από τους κύριους Ευρωπαίους ανταγωνιστές
  • Έναρξης καναλιού επικοινωνίας  με τους ιδιώτες επενδυτές και προώθηση ενεργειών αναγνωρισιμότητας και προβολής
  • Ταυτοποίησης ιδιωτών επενδυτών και των καταστημάτων τραπεζών όπου τηρούνται οι μετοχές.
  • Διαχείρισης των ενεργειών  επικοινωνίας μεταξύ της εταιρίας και των ιδιωτών μετόχων σε σχέση με τα εταιρικά γεγονότα.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων