Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Ανάλυση προ ημερησίας διάταξης

Πραγματοποιείται ανάλυση των θεμάτων που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να επισημανθούν τυχόν κρίσιμα ζητήματα που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε αρνητική ψήφο λόγω των συστάσεων των proxy advisors. 

Διαχείριση των proxy advisors

Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να συζητηθούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με τους σημαντικότερους proxy advisors που καλύπτουν την ελληνική αγορά, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο αρνητικών συστάσεων λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης ή έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τις προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση. Η απευθείας επαφή με τους proxy advisors θα διασφαλίσει την κατανόηση των θεμάτων και θα ελαχιστοποιήσει οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στην ψηφοφορία, εξαιτίας αρνητικών συστάσεων των proxy advisors.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

  • Ενημέρωση των proxy advisors π.χ. ISS-Riskmetrics ή Glass Lewis που καλύπτουν τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
  • Παροχή των επίσημων εγγράφων σχετικά με την Γενική Συνέλευση.
  • Παροχή βοήθειας και διευκρινίσεων για οποιαδήποτε απορία καθώς και παροχή πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν.
  • Έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 Πληροφόρηση για τη Γ.Σ.

Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην παροχή ενημέρωσης σε θεσμικούς επενδυτές, διεθνείς και τοπικούς θεματοφύλακες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ψηφοφορίας, proxy advisors και εταιρίες εκκαθάρισης σχετικά με την Γενική Συνέλευση της εταιρίας και ειδικότερα για τα  εξής :

  • Επισκόπηση και δημοσιοποίηση των επίσημων κειμένων (θέματα ημερήσιας διάταξης και σχετικά έγγραφα),
  • Διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας και τις σχετικές προθεσμίες.
  • Διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα έχουν δημοσιοποιηθεί εγκαίρως και σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες.
  • Διανομή στους επενδυτές του απαραίτητου υλικού για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
  • Παροχή βοήθειας στους θεσμικούς επενδυτές σε οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

Ανάλυση μετά τη Γ.Σ. (Post AGM Analysis)

Με την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να αναλύσει τη συμπεριφορά των μετόχων της, ως προς τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της εταιρίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπει στη διοίκηση να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά των επενδυτών της και να προσδιορίσει τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης, όσον αφορά τη συμμετοχή σε μελλοντικές Γενικές Συνελεύσεις.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων