Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Υπηρεσίες Μετοχολογίου

 

Το Χρηματιστήριο προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετοχολογίου προς τις εισηγμένες εταιρίες. Συγκεκριμένα:

  • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παράδοσης πληροφόρησης (ΑξΙΑline) παρέχονται:

o    καθημερινό αρχείο διακανονισμένων συναλλαγών (σε μορφή ASCII), βάσει του οποίου συνθέτει η εταιρία, μέσω ειδικής εφαρμογής, την εικόνα του μετοχολογίου της,

o    συνολικό αρχείο μετόχων (σε μορφή ASCII), κατόπιν αίτησης της εταιρίας ή σε εκτέλεση εταιρικού γεγονότος.

Σημειώνεται ότι την ανωτέρω ηλεκτρονική πληροφόρηση που λαμβάνουν οι εισηγμένες εταιρίες, την επεξεργάζονται μέσω εφαρμογής που προμηθεύονται από αντίστοιχους παρόχους εφαρμογών διαχείρισης μετοχολογίου ή εσωτερικών τους εφαρμογών. Μετά την ανωτέρω επεξεργασία, το αρχείο μετόχων είναι αναγνώσιμο και εκτυπώσιμο στην επιθυμητή μορφή, μέσα από το περιβάλλον των εν λόγω εφαρμογών διαχείρισης μετοχολογίου.

Τα προαναφερόμενα αρχεία παράγονται με βάση τα στοιχεία που καταχωρούν οι χρηματιστηριακές εταιρίες ή οι Θεματοφύλακες κατά το άνοιγμα της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή κατά την ενημέρωσή τους λόγω μελλοντικών μεταβολών βάσει αντίστοιχης αίτησης του επενδυτή. Κατά την καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων του επενδυτή χρησιμοποιούνται ελληνικοί και λατινικοί χαρακτήρες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8859-7 (ΕLΟΤ 928).

Επιπρόσθετα, κατόπιν αίτησης της εισηγμένης, υπάρχει η δυνατότητα τα ανωτέρω αρχεία να παράγονται επίσης σε "transliterated" μορφή (δηλ. αυτόματη μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς, όπως στη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 843. Με τον τρόπο αυτό, πρακτικά δίνεται η δυνατότητα στις εισηγμένες εταιρίες, να λαμβάνουν όλα τα δεδομένα του μετοχολογίου επίσης με λατινικούς χαρακτήρες, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.

  • Παράλληλα, για την κάλυψη των αναγκών των εισηγμένων εταιριών εκδίδονται κατόπιν αιτήματός τους - χωρίς περαιτέρω χρέωση - βεβαιώσεις με στοιχεία για τους βασικούς μετόχους τους, για τη διασπορά τους, καθώς και βεβαιώσεις για την ιδιότητα τους ως εισηγμένες. Οι βεβαιώσεις αυτές παρέχονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Όπου υπάρχει ειδικότερη απαίτηση πιστοποίησης της γνησιότητας της βεβαίωσης, ακολουθείται η διεθνής πρακτική  - apostille.
  • Σε κάθε περίπτωση, σε συνέχεια εξειδικευμένων αιτημάτων των εισηγμένων εταιριών, το Χρηματιστήριο παραμετροποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προκειμένου να ικανοποιεί τις επιμέρους ανάγκες τους.

 

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων.


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων